ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ KÖZÉPKORI OKLEVÉLSZÖVEGEK HASONMÁSAINAK DIGITALIZÁLÁSA

Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) és a Magyar Országos Levéltár összefogásával, Jakó Zsigmond professzor (*1916) szerkesztésében és vezetésével készül az Erdélyi Okmánytár (Codex diplomaticus Transsylvaniae)1 című forráskiadvány, amely Erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források (oklevelek, missilisek, számadások stb.) teljességre törekvő összegyűjtését, kritikai vizsgálatát és magyar nyelvű regesztákban történő gyűjteményes közzétételét tűzte ki maga clélul.

A kiadvány-sorozat a történeti Erdélyre (az erdélyi vajdaság területére) vonatkozó teljes fennmaradt okleveles anyagot fogja közölni, tehát összegyűjti, kritikailag megrostálja és mutatóval ellátva a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé teszi. Ennek a forrásanyagnak a mennyisége kb. 30–35.000 szövegre tehető, de csak töredéke jelent meg eddig nyomtatásban. E kutatási program a magyar és külföldi levéltári fondok, kéziratgyűjtemények és korábbi közlések átvizsgálása útján egy minden eddiginél teljesebb gyűjtés megvalósítását tűzi ki célul.

A sorozatnak eddig két kötete jelent meg nyomtatásban, és eljutott az 1339. év végéig, jelenleg pedig az 1340–1359. évek okleveleit feldolgozó harmadik kötet mutatózása folyik.

Az Erdély történetére re vonatkozó középkori oklevélszövegek hasonmásainak digitalizálása elnvezésű program célja oklevélszövegek minél nagyobb számban történő összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele.


A terv célul tűzi ki maga elé az EME tényleges tulajdonában levő oklevélhasonmások számbavételét, katalogizálását. Tervbe vettük ugyanakkor – az anyagi lehetőségek függvényében – digitális hasonmások készítését erdélyi vonatkozású középkori oklevélsövegekről a Magyar Országos Levéltárban és az EME állami kezelésbe vett levéltári gyújteményében, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában,melyet jelenleg a kolozsvári Állami Levéltár őríz (utóbbi jelenlegi hivatalos neve: A Nemzeti Levéltár Kolozs megyei fiókja Kolozsváron
A tervezett projekt fokozatos megvalósulása szilárd alapot biztosít majd az Erdély történetére vonatkozó kutatásoknak (társadalom- és politikatörténet, helytörténet, névtörténet stb.). Megvalósítása az erdélyi történetkutatás egyik legfontosabb feladata.

A digitalizált anyagok az EME Lakatos utcai könyvtárában a kutatás rendelkezésére áll.

DIGITALIZÁLT ANYAGOK

1. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, Suky család levéltára, középkori oklevelek (1–180. sz.). Jelenlegi őrzési helye: A Nemzeti Levéltár Kolozs megyei fiókja Kolozsváron


2. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, Kemény József gyűjteménye, Oklevelek kötetbe foglalt másolatai. Jelenlegi őrzési helye: Kolozsvári Akadémiai Könyvtár Az alább felsorolt kötetek esetében olyan szövegekről készült fényképmásolat, amelyek eredetije vagy középkori átirata, másolata nem maradt fenn.


3. Forráskiadványok


4. A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményének Diplomatikai Fényképgyűjteményéből hiányzó magyar vonatkozású középkori (1542 előtti) oklevelek a romániai Nemzeti Levéltár megyei fiókjaiban

5. A Nemzeti Levéltár Hunyad Megyei Igazgatósága (Déva) őrzött magyar vonatkozású 1542 előtti oklevelek feltárása