Köpeczi Sebestyén József kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította: Bogdándi Zsolt

 
 
Köpeczi Sebestyén József (1878-1964)
Művészettörténész, heraldikus, festőművész. A középiskolát Besztercén végezte, festészetet a budapesti Országos Mintarajziskolában, majd Párizsban és Münchenben tanult. 1903-ban Kolozsvárra költözött, ahol egy fél évig a Genealógiai Füzetek c. családtörténeti folyóirat szerkesztője és munkatársa. Több könyvet illusztrált, felkérésre 1915-ben ő kiviteleze az összetett magyar birodalmi, 1921-ben pedig a román állami címert. Erdély nagy részén számba vette és lerajzolta a letűnt korok számos régészeti, építészeti emlékét. 1940 után számos cikket és tanulmányt közölt az Erdélyi Múzeum, Pásztortűz, Kolozsvári Szemle hasábjain.

 

Személyes iratok

1. Gyászbeszéd Köpeczi Sebestyén József felett, g., 3 f. (1964. dec. 29.)

 2. Köpeczi Sebestyén Józsefné személyazonossági igazolványai, 2 db.

 3. A Sebestyén család productionális perének iratai (nemességbizonyítás, anyakönyvi kivonatok), aut., g., kb. 20 f.

 4. A család tagjainak igazolványai, egyéb iratai (Sebestyén Mária érettségi bizonyítványa 1943-ból, id. Sebestyén Sándor levele 1877-ből, a Székely Hadosztály parancsnokának igazolása 1919-ből, Valentiny Antal könyvtárigazgató igazolása 1947-ből, az Erdélyi Gazdasági Egylet kitüntetése Sebestyén József részére 1929-ből, a Légoltalmi Liga bizonyítványa 1942-ből, adóívek a 40-es évekből, Sebestyén Albert jegyzetei), g., kb. 25 f.

 

Kéziratok:

 5. Brasovia vár temploma (Czenk hegyi templom) - 1940, aut., 7 f + 10 f jegyzetek (hiányos)

 6. Az Apafi címerről. Válasz Varjú Elemérnek., aut., 15 f

 7. II. Rákóczi Ferencz házassága – 1923, aut., 10 f.

 8. Das Wappen der Königlichen Freistadt Kolozsvár, g., 4 f.

 9. Wappen der Kronstadter sachsischen Adeligen Familien, aut., 6 f.

 10. Das Wappen von Stadt und Distrikt Kronstadt, g., 6 f.

 11. A nyugati műveltség legkeletibb határai, magy., ném., aut., g., 47 f. (a német nyelven írott változatot 1933-ban olvasta fel Brassóban)

 12. Csik középkori templomai - 1931, g., 6 f., másik vátozat 14 f.

 13. A csalhatatlan fénykép. Újabb válasz a Bethleni gróf Bethlen család története című mű ismertetésére adott válaszom „Feleleté"re, aut., 60 f. + jegyzetek

 14. A cimer története, aut., 22 f. (1928 szept.)

 15. Köpeczi Sebestyén József rajzai, vázlatai, tervei 28 db.

 

16. Levelezés

 

Anyaggyűjtés

 

 

17. Vegyes művészettörténeti, heraldikai jegyzetek és vázlatok (a szucsági egyház klenódiumai, kolozsvári Szt. Mihály templom, magyarfenesi katolikus templom), aut., 1 füzet

 18. Vázlatfüzet Köpeczi Sebestyén rajzaival és jegyzeteivel (Bonchida, Benedek, Székelydája, Diód, Miriszló, Magyarszovát, Keszü, Kolozsborsa, Homoródszentpál)

 19. Vegyes művészet- és egyháztörténeti vonatkozású jegyzetek (Benedek, Nagyenyedi klenódiumok, mezőkeszüi kegyszerek, Tűrei kehely, szamosújvári klenódiumok), aut., kb. 15 f.

 20. Vegyes jegyzetek (Misztótfalu, könyvészet alapján), aut., kb. 20 f.

 21. Jegyzetek műemlék templomokról (Ákos, műemléknyilvántartási jegyzékek, összeírás), aut., 1 füzet

 22. Jegyzetfüzetek (jegyzetek a bethleni, somkeréki, magyardaróci ref. egyház számadáskönyveiből, heraldikai vonatkozású jegyzetek, rajzok), aut., magy., ném., 3 füzet

 23. Gelencei freskók leírásai, vázlatrajzok, aut., kb. 60 f.

 24. Vegyes címertani, művészettörténeti jegyzetanyag (Moldva címere, Tótfalusi Kis Miklós gyűrűspecsétjének címere), aut., kb. 30 f.

 

 

Mások kéziratai

25. Vegyes jegyzetanyag (Szabó T. Attila jegyzete a dési református templomról, Kelemen Lajos oklevélmásolata a Kornis cs. levéltárából), aut., kb. 10 f.

 26. Gernot Nussbacher: Führer durch die Schwarze Kirche in Stalinstadt. Emlékfüzet K. Sebestyén József születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 1958. ném., g., 24 p. 

 27. Bágyuj Lajos: A kolozsvári Farkas-utcai református templom 1958 évi restaurálása, g., 11 f. + képmelléklet

 28. Ismeretlen jegyzetei K. Sebestyén József hagyatékáról, aut., 1 boríték

 

29. Fényképek

Bukaresti ismeretlen (Djuvara? 1922)

Családi fotók, 5 db.

Mária román királyné rajza és kézírása