Apáthy István tudományos díjat kapott Gyéresi Árpád

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület   és a  Gróf Mikó Imre Alapítvány Apáthy István-díjat adományozott
 Dr. Gyéresi Árpád professzornak
a gyógyszerésztudomány területén végzett alkotó kutatómunkájáért, nemzedékeket nevelő egyetemi oktatói tevékenységéért, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályában végzett önzetlen és kitartó munkásságáért.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), és a gróf Mikó Imre Alapítvány 2007-ben Apáthy Istvánról elnevezett díj alapítását határozta el, az orvostudomány és a matematika-informatika terén végzett kutatások elismerésére és serkentésére.

A díjat Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Monok István, a gróf Mikó Imre Alapítvány elnöke nyújtotta át virtuálisan 2021. március 27-én az EME Közgyűlésén.

Az Apáthy-díjat a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt Alapítványa támogatta.

Gratulálunk!

Laudáció
dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanárról
az Apáthy István Tudományos Díjra jelölése alkalmábólDr. Gyéresi Árpád, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) konzultáns professzora Marosvásárhelyen született 1941-ben, itt érettségizett a híres Bolyai Farkas középiskolában, és ebben a városban szerzett gyógyszerészi oklevelet 1964-ben.
Egyetemi pályafutása 1967-ben indult a MOGYE Gyógyszerészeti Karának Gyógyszerészeti Kémiai Tanszékén. Végigjárva az összes egyetemi fokozatot, 2011-ben történt nyugdíjazásáig közel 25 éven át volt a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék vezetője, valamint 12 éven át a szaktárgyak katedracsoportjának vezetője és a Kari Tanács tagja. Doktori értekezését fitokémiai tárgykörben 1974-ben védte meg.
A Gyógyszerészeti Kar válságos helyzete (1988–1990) miatt, 1990–91-ben a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytan és Gyógyszerészi Vegytan Tanszékeinek vendégoktatója.
Hazatérése után megbízást kap – a Gyógyszerészeti Kar 3 éves kényszerszünetét követően – a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék működésének újraindítására, megszervezésére.
Az oktatás újjászervezése során új szaktárgyak bevezetését kezdeményezte: Állatgyógyászati szerek, Biológiai eredetű szerek, Gyógyszervegyületek sztereokémiája.
Negyvenöt éves egyetemi oktatói tevékenysége során 12 egyetemi jegyzetet, illetve tankönyvet írt magyar és román nyelven.
Tudományos munkássága az alábbi főbb területekre terjedt ki: gyógyszeranyagok és összetett gyógyszerek vizsgálata (analitikája, stabilitásvizsgálata); szétválasztástechnikák (kiemelten az enantiomerek szétválasztása): kromatográfiás módszerek és kapilláris elektroforézis; ható- és segédanyagok kölcsönhatásainak tanulmányozása. Kutatási eredményeit mintegy 250 rangos folyóiratokban megjelent publikációban foglalta össze.
Az általa művelt tudományterületen 4 szakkönyv szerzője és társszerzője.
A 2002-ben megjelent Tizenkét év című kötetben az Erdélyi magyar gyógyszerészi kutatások fejezet szerkesztője, 2015-ben a Magyar Tudományosság Romániában 2002–2013 között című sorozat Gyógyszerészeti kutatások fejezetének szerkesztője.
Munkatársa volt a Román Gyógyszerkönyvek IX. és X. (alapkiadás és pótkötet) kiadásainak.
Újabban gyógyszerészet-történeti kutatásokkal is foglalkozik. Több kötetet szerkesztett a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar történetéről, a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzésről.
13 sikeresen védett doktori tézis irányítója, doktori bizottságok meghívott referense.
Belföldi és külföldi tudományos rendezvények, a román és magyar gyógyszerészkongresszusok állandó résztvevője.
Szakfolyóiratok szerkesztő-, ill. tudományos bizottságának tagja: Farmacia (Bukarest), Orvostudományi Értesítő, Magyar Orvosi Nyelv (Budapest).
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja (2001), tiszteleti tag (2009), az MGYT szenátora (2011).
2000 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. 2011-ben kezdeményezte a Kolozsvári Akadémiai Bizottság keretében a Gyógyszerésztudományi Szakbizottság létrehozását, melynek elnökévé választották.
1990 után aktívan bekapcsolódott a tevékenységét újraindító Erdélyi Múzeum-Egyesület működésébe, az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály keretében. Az EME alapító tagja, 1995-től az EMEOGYSZ választmányának tagja, 2000–2008 között a Szakosztály alelnöke, majd 2010-től az EME országos vezetőségének alelnöke. Egyik kezdeményezője és aláírója az EME OGYSZ és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság közötti együttműködési megállapodásnak (2005).
Munkásságát számos díjjal értékelték. Az EMEOGYSZ keretében Pápai Páriz Ferenc- (2006), Lencsés György – Ars Medica-díjjal (2008) tüntették ki. Ezenkívül a Román Gyógyszerésztudományi Társaság kiválósági diplomájának, a Román Gyógyszerésztörténeti Társaság Dr. Alexandru Ionescu-Matiu-emlékérmének birtokosa. 2009-ben a Szegedi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának aranyérmét, 2012-ben a Semmelweis Egyetem honoris causa doktor címét, 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-érmét, valamint 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta meg.
Dr. Gyéresi Árpád professzor gazdag oktatói, tudományos munkássága által a gyógyszerészeti szakterület meghatározó egyénisége, akit egész életműve érdemessé tesz az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Apáthy István Tudományos Díjára.


Marosvásárhely,
2021. március 27.   

Dr. Szilágyi Tibor EMEOGYSZ-elnök                                                                           

 Dr. Sipos Emese EMEOGYSZ-titkár