EME Könyvkiadó
2020 szeptember 28, hétfő
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Események A Kiadóról Rendelési útmutató Elérhetőség Magyarországi forgalmazás PartnerintézményekGYORSKERESŐ
Az EME mint tudományos könyvkiadó

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület már az 1860-as években is saját kiadásában jelentette meg a gyűjteményei feldolgozása nyomán keletkezett tudományos munkákat, és több tudományos folyóiratot is kiadott. Az Egyesület felépítésének megfelelően több tudományterületet feltáró munkák képezték egy-egy sorozat bázisát, a kiadványok a bölcsészet-, orvos- és természettudományok területeinek legújabb kutatási eredményeit mutatták be.
1990-ben a tevékenységét újrakezdő tudományos egyesület a könyvkiadási tevékenységet is felélesztette. 1991-ben újraindította az Erdélyi Múzeum című folyóiratot, amelynek azóta is évi 4 száma jelenik meg. Az Orvostudományi Értesítő és az Acta Scientiarium Translvanica című folyóiratok kiadása szintén folyamatos.
Korábbi könyvsorozata folytatásaképpen jelent meg 1991-ben az Erdélyi Tudományos Füzetek 209. száma, ma a sorozat a 262. számnál tart. Ebben a sorozatban jelennek meg az egyesület kutatóintézete munkatársainak művei, doktori, értekezések, forráskiadványok és elméleti munkák, konferenciakötetek, túlnyomó részük a bölcsészettudományok területéről származik.
Ugyanakkor a kiadói tevékenység fontos részét képezi Erdély történeti forrásainak megjelentetése. A Székely Oklevéltár új sorozatának négy vaskos (IV-VII.) kötete az EME legrangosabb kiadványa a történelmi források körében. A székely általános és katonai összeírások a 16-17. századi egész európai történelem párját ritkító forrásai közé tartoznak, amennyiben a népszámlálásokat megelőző korszakból településenként és azokon belül a társadalmi rétegek rendjében vették számba az egész Székelyföld családfőit vagy éppen teljes férfilakosságát. Az Erdélyi Történelmi Adatok valamint az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára sorozatai az EME kutatóintézetében folyó forrásfeltáró munkáknak ad megjelenési lehetőséget, ezekben a sorozatokban jelennek meg olyan fontos történeti források, mint az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, a káptalani jegyzőkönyvek vagy az egyes erdélyi családok levéltárainak összeírása.
Ugyancsak az EME vállalta fel Szabó T. Attila monumentális kiadványának, az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak a kiadását. A maga köré vont tanítványaiból és kollégáiból olyan összeforrott szerkesztői munkaközösséget nevelt ki, amelyik elhunyta és csaknem tízévi kényszerszünet után több kötet folyamatos megjelenésével bizonyítja, hogy hű maradt tanítómesteréhez és a magyar szótörténeti kutatások hagyományaihoz.
Jelentős újítása volt a kiadónak a kilencvenes évek után, hogy új sorozatokban teret biztosított a műszaki kutatások eredményeinek megjelentetésére. Míg a Műszaki Tudományos Füzetek sorozata a legújabb tudományos eredmények publikálásával a magyar műszaki szaknyelv fejlesztésére is vállalkozik, a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek sorozata az erdélyi technikai örökség feltárásával indult, a továbbiakban emellett tudománytörténeti munkákat fog megjelentetni.
A tudományos kutatásokat segítő jelentős segédkiadványok, lexikonok (főleg a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon) és bibliográfiák kiadása is folyamatos.
Mindezen sorozatok mellett jelentős az önálló kötetben megjelent művek száma, ezek között irodalom-, társadalom-, történet-, természet- és orvostudományi kiadványok szerepelnek, melyeknek igen fontos a tudományos hozadéka.
A felelős kiadó1990-2010 között Sipos Gábor volt.
2010 áprilisától a felelős kiadó: Biró Annamária. (biro.annamaria@eme.ro)
2014 februárjától a szerkesztőségi titkár: Papp Kinga (papp.kinga@eme.ro)


email