Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének kutatási terve

Vissza a kutatási program menübe
 
Az EME Kutatóintézete elsősorban az ún. nemzeti tudományok művelésére jött létre, néhai Jakó Zsigmond kezdeményezésére és irányításával, kinek szellemét, munkásságát taníványai követik. A kutatás célja feltárni az erdélyi magyarság történetéhez és kultúrájához szorosan kapcsolódó történeti és nyelvészeti forrásokat.  Mindez fokozatosan kiegészült az egzakt, természettudományi témájú kutatásokkal is, többnyire külső munkatársak révén. A kutatóintézet a 2008-as évtől elismertetett és minősíttetett (atestare), ezáltal lehetővé vált a román állam által kiírt akadémiai jellegű pályázatokon való részvétel. Az intézet igazgatója Kovács András művészettörténész, az MTA külső tagja, az EME alelnöke. A kutatóintézetnek jelenleg 14 belső munkatársa van, munkájukat kiemelkedő tudományos eredményeket elért tekintélyek és egyetemi oktatók irányítják. Ugyanakkor az EME kutatási projektjei keretében időszakos kutatómunkára a múlt évben összesen 68 személy kapott megbízást, többségük fiatal kutató, egyetemi hallgató. Ezen projektek irányítói egyetemi oktatók, ezzel segítve az egyetemen folyó tudományos tevékenységek, illetve szakkörök munkáját is. Kutatóintézetünkben zajló kutatómunka révén az EME hozzájárul a fiatal kutatógeneráció kineveléséhez és a szakmai értelmiség utánpótlásához.

A kutatási programjainkat a Magyar Tudományos Akadémia, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, az Országos Felsőoktatási Kutatási Tanács (CNCSIS) és a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatta.

Az EME Kutatóintézetének három osztálya összefogja a humán- és társadalomtudományi, a műszaki és természettudományi, valamint az orvostudományi és gyógyszerészeti kutatási projekteket.
 
 
B) A természettudományi és műszaki osztály kutatási projektjei
C) Orvostudományi és Gyógyszerészeti Osztály kutatási projektje

 

A) A humán- és társadalomtudományi osztály kutatási projektjei

1. Fejedelemség kori források feltárása és kiadása: az Erdélyi Királyi Könyvek kivonatokban való közzététele
Projektvezető: dr. Kovács András egyetemi tanár, igazgató
A kutatás célja Erdély középkorára és kora újkorára vonatkozó források feltárása, kiadása.
A projekt keretében a kutatók következő forrásfeltárási munkálatokat végzik:
1.1. Bocskai István (1606; MOL, F1: 5), Rákóczi Zsigmond (1607–1608, MOL, F1: 7) és Báthory Gábor (1608, 1609–1610; MOL, F1: 8, 9) Királyi Könyveinek kivonatos formában történő kiadásának előkészítése.
Kutatók: dr. Fejér Tamás, Pakó László, dr. Szász Anikó.
1.2. A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori hiteleshelyi tevékenységének feltárása.
Kutató: dr. Bogdándi Zsolt.
1.3. Az aradi káptalan jegyzőkönyvtöredékének (1504–1518) kiadásra való előkészítése.
Kutató: Gálfi Emőke.
A kutatás a Magyar Országos Levéltárral együttműködésben zajlik.
2. Az Erdélyi okmánytár köteteinek szerkesztése és Erdély középkori történetének kutatása
Projektvezető: dr. Kovács András egyetemi tanár, igazgató
A projekt keretében a következő kutatások zajlanak:
2.1. Az Erdélyi okmánytár IV. kötetének (1360–1372) szerkesztése.
A kutatás célja az Erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források (oklevelek, miszilisek, számadások stb.) teljességre törekvő összegyűjtése, kritikai vizsgálata és magyar nyelvű regesztákban történő gyűjteményes közzététele.
Kutatók: dr. W. Kovács András, Hegyi Géza.
2.2. Erdély középkori történetéhez kapcsolódó segédletek összeállítása
A kutatás célja tematikus bibliográfiák, archontológiai táblázatok, genealógiai táblák, prozopográfiai adattárak összeállítása: az erdélyi középkori megyei hatóságok okleveleinek regesztázása és kiadásra történő előkészítése, megyei archontológiák elkészítése; pótlások az Erdélyi okmánytár megjelent köteteihez; az erdélyi püspökség és káptalan Árpád- és Anjou-kori archontológiája; az erdélyi káptalan Árpád- és Anjou-kori személyzetének adattára.
Kutatók: dr. W. Kovács András, Hegyi Géza.
3. A hadadi gr. Wesselényi család zsibói (görcsöni), hadadi és drági levéltárainak kutatása
Projektvezető: dr. W. Kovács András főkutató
A kutatás célja a Nógrád vármegyei származású, Erdélyben az 1550-es évek végén megtelepedett Wesselényi család levéltára közép- és kora újkori iratanyagának feltárása és közzététele magyar nyelvű kivonatok formájában, illetve – a történetkutatás szempontjából különös jelentőséggel bíró iratok esetében – teljes szöveggel. A család mintegy 20000 darab iratot számláló levéltárai az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságában őrzött anyagában találhatók.
Kutatók: dr. Fejér Tamás, Hegyi Géza, dr. Szász Anikó.
4. 18–19. századi kapcsolattörténeti kutatások
Egyéni kutató: dr. Biró Annamária
A projekt célja Erdély 18–19. századi kultúrtörténetének több szempontú feltárása. Erdély történetét a korábbiakban csupán egy kitüntetett náció szemszögéből vizsgálták. Az itt élő népek (magyarok, székelyek, szászok, magyarok) kultúrájának párhuzamos vizsgálata lehetővé teszi egy árnyaltabb kép megrajzolását. Hosszú távú cél tehát egy nem nemzetközpontú kultúrtörténet feltárása.
A kutatás a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék, a Partiumi Keresztény Egyetem, az MTA ITI, az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem, a Bécsi Tudományegyetem közös együttműködésével folyik.
5. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár köteteinek előkészítése
A kutatás célja az Erdélyi magyar szótörténeti tár (SzT) XIV. kötetének szerkesztése és a XV. kötetének előkészítése
Az SzT XV. kötetének elkészítésével lezárul az SzT több mint harminc éve tartó szerkesztési folyamata. Az SzT anyagát Szabó T. Attila gyűjtötte, a munkálatok is az általa kidolgozott szerkesztési szempontok szerint folytak és folynak. Az elkészülő 15 kötet a magyar, sőt a nemzetközi szótárirodalom egyik legjelentősebb alkotása, amely immár teljes egészében a kutatók, érdeklődők asztalára kerül.
Kutatók: dr. Tamás Csilla és András Zselyke; külső munkatársak: dr. Fazakas Emese (főszerkesztő), Benedekné Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Zsemlyei Borbála (szerkesztők), Kiss András (lektor), Szász Lőrinc (román értelmező), Volkán Júlia és Hochbauer Mária (német értelmezők).
Az SzT kötetei a BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékével együttműködésben készülnek.
6. Irodalmi és színháztudományi kutatások (kutatási jelentés 1, kutatási jelentés 2)
Projektvezető: dr. Egyed Emese egyetemi tanár
A kutatások célja elsősorban az Erdélyi Múzeum anyagának módszeres feltárása (kéziratos szépirodalom) értelmezése, publikálása, az EME gyűjtőlevéltárába bekerült anyagoknak a tudományosság és a képzés-nevelés céljaira történő felhasználása, az erdélyi magyarság irodalmi, színházi, neveléstörténeti hagyományainak az európai kultúrával való szakszerű összekapcsolása, kutatói utánpótlás biztosítása.
Kutatók: dr. Demeter Zsuzsa kutató (textológia, Kovásznai Sándor), dr. Bartha Katalin Ágnes kutató (színháztörténeti kutatások, angol nyelvi referens), dr. Tar Gabriella Nóra kutató (színháztörténet, német-magyar kapcsolattörténet), dr. Molnár Bodrogi Enikő kutató (irodalom és nyelv, kontextusvizsgálatok), dr. Varga Ildikó kutató (irodalmi kontaktológia, magyar-finn), Sófalvi Emese doktoranduszhallgató (zenés színház, az EME zenetörténeti anyagai).
A kutatás megvalósításához a következő intézetekkel működik együtt: SIHCTOB (Société Internationale d'Histoire du Théatre, de l'Opéra et du Ballet), MTA Irodalomtudományi Intézet, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, a XVIII. század kutatóit tömörítő nemzetközi egyesületek (Société Internationale d'Étude du XVIIIe siecle, illetőleg nemzetközi munkacsoport a XVIII. század kutatásáért) a KAB, egyetemi kutatócsoportok (BBTE, Partiumi KE, Sapientia EMTE, ELTE, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Veszprémi Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Központ), továbbá a kolozsvári Georgius Aranka Egyesület, az EMKE, az Interkulturali-THÉ Egyesület.
7. Kortárs politikai eszmetörténeti kutatások
Egyéni kutató: Ilyés Szilárd
A kutatás célja megvizsgálni, hogy a látszólag elfogadhatóan működő kortárs nemzetállami berendezkedések valójában mekkora demokráciadeficittel küszködnek, hogy milyen veszélyeket rejt ez magában az új globalizálódó politikai rendben.
8. Virtuális közösségek, virtuális habitusok. Erdélyi képek a digitális világból (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Tőkés Gyöngyvér szociológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa
A kutatás célja az erdélyi magyar fiatalok virtuális jelenlétének és digitális szokásainak a vizsgálata. A kutatás a következő altémák köré szerveződik:
1.    A hálózat gyermekei. Az erdélyi netgeneráció szociokulturális jellemzői;
2.    Káprázat és nimbusz. Erdélyi fiatalok mindennapjai a virtuális térben;
3.    Te miért lájkolsz és mi miért blogolunk? Virtuális közösségek és digitális habitusok.
Kutatók: Molnár Beáta, Puskás Eszter egyetemi hallgatók, Madaras Szidónia magiszteri hallgató.
9. A vidékfejlesztés területi különbözőségei az adottságok és a támogatások nézőpontjából a 2007–2011-es időszakban. Felkészültség a jövőbeli új kihívásokra (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Vincze Mária, egyetemi tanár
A pályázat célja feltárni a jelenlegi vidékfejlesztési támogatások területi- és intézkedések szerinti eloszlását, valamint azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatták a kialakult elosztásokat. Vizsgáljuk négy Bihar megyei községben, hogy a támogatások mennyiben eredményeztek fenntartható fejlődést. Regionális és megyei szintű felméréseket készítünk arról, hogy a mezőgazdaság fejlettségi adottságai, jelenlegi termelési szerkezete, a vidék gazdasági-társadalmi életében betöltött szerepe mennyiben jelenthet erősséget, illetve gyengeséget a 2014–2020-as időszakra vonatkozó európai uniós dokumentumok tükrében.
Kutatók: dr. Mezei Elemér egyetemi docens, dr. Szőcs Emese egyetemi adjunktus, Marton Györgyi végzett magiszteri hallgató, és két jelenlegi magiszteri hallgató.
10. Erdélyi és partiumi magyar könyvtárak védett állományának kutatása és feldolgozása (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Sipos Gábor egyetemi docens
A projekt célja az 1851 előtti nyomtatványok és kéziratok összegyűjtése, kutatása és feldolgozása, valamint központi helyeken való biztonságos elhelyezésük (pl. esperességi, egyházmegyei központ vagy rendház), az állomány provenienciakutatása és ezzel az egyes gyűjtemények történetének feltárása. A meglévő könyvanyag mellett a gyűjteményre vonatkozó levéltári anyag átnézése és sajtó alá való rendezése.
Kutatók: egy egyetemi hallgató
A kutatás megvalósításához a következő intézetek működnek együtt: EKF Kulturális Örökség és Művészettörténeti Tanszék; BBTE, a szatmári Római Katolikus Püspökség, a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, az Erdélyi Református Egyházkerület.
11. 17–18. századi erdélyi perszonális források kutatása
A projekt célja: 17–18. századi erdélyi emlékirat-irodalom és misszilisek kutatása.
A 17–18 századi Erdélyben majd minden nemesi családban születtek naplók, emlékiratok, igen gazdag misszilis anyag maradt fenn, kutatóink egy-egy családra vagy személyre fókuszálva tárják fel és értelmezik ezen forrásokat.
Kutatók: dr. Fehér Andrea történész és dr. Papp Kinga irodalomtörténész
12. A Gyergyói-medence tárgyi néprajzi értékeinek kérdőives gyűjtése és rendszerezése a turizmusban való felhasználás érdekében (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Garda Dezső egyetemi docens
A projekt célja: tárgyi néprajzhoz kötödő anyag kérdőives gyűjtés, rendszerezés, a kérdőíves adatgyűjtés feldolgozása a Gyergyói-medence (60.000 személyt kitevő népesség) idegenforgalmában való felhasználás érdekében.
Kutatók: a Babeş-Bolyai Egyetem gyergyószentmiklósi turisztikai tagozatának II. éves hallgatói
 
B) A természettudományi és műszaki osztály kutatási projektjei
1. Az erdélyi Mezőség kutatása: tájhasználati módok megváltozásának hatásai az erdélyi Mezőség szárazgyepjeire (kutatási jelentés)
Projektvezetők: dr. Nagy-Tóth Ferenc, az MTA külső tagja és dr. Ruprecht Eszter adjunktus
A kutatás célja, hogy az erdélyi Mezőség területein előforduló árvalányhajas sztyepprétek változásait dokumentálja, a változásokért felelős mechanizmusokat feltárja, és hatékony természetvédelmi szempontú, restaurálási-kezelési módszereket javasoljon e kiemelt értékű szárazgyepek helyreállítására és megőrzésére.
Kutatók: Szabó Anna doktorandusz, illetve két BBTE-s biológia és ökológia szakos egyetemi hallgató.
A kutatás a BBTE Biológia és Ökológia Magyar Intézetének együttműködésében zajlik.
2. Anyagtudományi kutatások  (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Bitay Enikő egyetemi docens
A kutatásnak hármas célja van: az anyagszerkezetek elemzése az anyagok tulajdonságainak előrejelzése végett; a kutatások eredményeinek hasznosítása az oktatásban, műszaki anyagtudományi, -technológiai szakkötetek szerkesztése, melyekbe az új kutatási eredmények is beépülnek; az egyetemi hallgatók tudományos munkára való ösztönzése, a kutatások beépítése az anyagtudományi szakkör munkálataiba.
Jelen kutatás témája: anyagok mechanikai tulajdonságait vizsgáló berendezéseinek elemzése, oktatási laboratóriumfejlesztés.
Kutatók: dr. Kakucs András egyetemi docens, négy egyetemi hallgató közreműködésével.
A kutatások a Budapesti Óbudai Egyetem, a Marosvásárhelyi Sapientia–EMTE, a budapesti BAY-ATI, ME és a Győri Szent István Egyetem közreműködésével zajlanak.
3. Műszaki és kulturális örökségvédelem Erdélyben
Projektvezető: dr. Bitay Enikő egyetemi docens
A projekt célja a műszaki és kulturális örökség feltárása, tanulmányozása és védelme Erdélyben. Kulturális örökségünk anyagi összetevőinek tudományos vizsgálata kiemelkedő fontosságú, mindenek előtt saját műemlékeink, műtárgyaink teljes megismerése érdekében.
A projekt keretében az alábbi kutatások folynak:
3.1. Technika- és ipartörténeti kutatások Erdélyben (kutatási jelentés)
Kutatásvezetők: dr. Márton László ny. kutatómérnök
A kutatás célja a technikai örökségeink felkutatása, működőképessé tétele, megőrzése, kulturális örökségünkbe való integrálása, valamint a térség kulturális és turisztikai fejlesztése.
Jelen kutatás témája: a kolozsvári ferences, illetve a Szent Mihály-templom tornyai belsejének és harangjainak, illetve a toronyórának (technikatörténeti) felmérése, tanulmányozása.
Kutatatók: ifj. Orbán György doktorandusz, két egyetemi hallgató
3.2. Iparrégészeti, archeometallurgiai és archeometriai kutatások (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: dr. Veres Erzsébet ny. egyetemi docens
A kutatás célja elsősorban a porolissumi ásatások során előkerült egyes vas- és cserépleletek készítéséhez használt nyersanyagok származási helyének anyagtudományi módszerekkel való (archeometriai) vizsgálata. Az eredmények közös, anyagtudományi, geológus-, régész (történész)-szempontú értékelése, mely jelentős új eredményekkel gazdagíthatja a műszaki örökségünkkel kapcsolatos tudásunkat.
Kutatók: Pataki Bernadett, Vas Lóránt, Páncél Szilamér doktoranduszok, Csifó Irma, Konyelicska Lóránd Tibor egyetemi hallgatók.
3.3.Kulturális források felkutatása a vidékfejlesztés érdekében Erdély-Hegyalja területén (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: Talpas János doktorandusz, tanársegéd
A kutatás célja feltérképezni Erdély-Hegyalja magyarlakta szórványvidék településeinek társadalmi, kulturális értékeit a vidék fejlesztése érdekében.
Kutatók: Benkő Adorján , Kosztándi Kinga, Kun Tímea, Sárpataki Emőke, Szalló Ágnes egyetemi hallgatók
3.4.Erdélyi műemlékek, műtárgyak festett felületeinek tudományos vizsgálata (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: Guttmann Márta doktorandusz
A tárgyi hagyatékok anyagi összetételnek pontos ismerete fontos a hatékony hosszú távú megőrzéshez, állományvédelemhez, restauráláshoz.
A jelen kutatás a festett felületek szükséges vizsgálati módszereinek összeállítását tűzi ki célul a legfrissebb szakirodalom alapján.
Kutatók: dr. Barabás Réka egyetemi adjunktus, dr. Lovász Tamás tanársegéd; Nagy Emőke egyetemi hallgató. Közreműködők: Mihály Ferenc, Szász Erzsébet restaurátorok.
 
A kutatásban résztvevők: a kutatási projekt interdiszciplináris jellegű, amelyben különböző szakok egyetemi, illetve magiszteri hallgatói és oktatói vesznek részt. A technikai és kulturális objektumok, szerkezetek tudományos feldolgozásához szakértőket szólítanak meg, a munkálatokba bevonják a diákságot is, ezáltal biztosítva a tevékenység hagyományápoló jellegét és oktató-nevelő szerepét.
A projekt az EME Természettudományi Szakosztálya, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya, a Pósta Béla Egyesület, a Sapientia–EMTE, a BBTE, a Kecskeméti GAMF, az Óbudai Egyetem, az MTA KFKI, ME, a Közép-Európai Ipari Örökségek Egyesülete közreműködésével zajlik.
 4. Őslénytani kutatások
Egyéni kutató: Vremir Mátyás
A kutatás célja az újonnan feltárt leletek alapján bizonyítani az európai és az ázsiai–amerikai fauna közötti kapcsolatot, amely a faunisztikus elemek aktív cseréjét sugallja.
A kutatási projekthez az alábbi témakörök vizsgálata tartozik:
4.1. Közép-kelet-Európa késő krétakori húsevő dinoszauruszainak kutatása
A kutatás terepmunkán és laboratóriumi elemzésen alapszik, az így nyert adatok segítségével a példányok morfometriai és anatómiai bélyegeinek vizsgálatára terjed ki, különös tekintettel a nemrég feltárt Zömök sárkány (Balaur bondoc) filogenetikai és biogeográfiai kapcsolataira.
4.2. A Zömök sárkány biomechanikai vizsgálata
A kutatás a Zömök sárkány (Balaur bondoc) csonttani-anatómiai elemzését célozza, a megmaradt bélyegek alapján CT Scanning – 3D-s módszerrel biomechanikai rekonstrukcióját kívánja modellezni.
A kutatásban közreműködnek: dr. Csiki Zoltán (Bukaresti Egyetem), Steve Brusatte, Phd (Columbia University, NY), dr. Mark Norell (American Museum of Natural History, NY)
4.3. Az erdélyi késő krétakori pterosaurusok diverzitása és rétegtani elterjedése
A projekt célja a rendkívül ritka repülő hüllők felkutatása, kimutatása. Tervezett kutatási módszerek ebben a szakaszban: a) anyaggyűjtés, preparálás, vizsgálat; b) az azdarchidák morfológiai, morfofunkcionális elemzése és diverzitásvizsgálata.
A projektben részt vevő kutatók: dr. Dave Unwin (Leicester University, UK), dr. Gareth Dyke (University College Dublin, Ireland).
 5. Matematika és informatikakutatások. Folytonos optimalizálás és alkalmazásai kutatások. Projektvezető: dr. Darvay Zsolt egyetemi adjunktus.
A gazdasági, mérnöki vagy más jellegű gyakorlati feladatoknak széles köre vezethető vissza az operációkutatás területén vizsgált optimalizálási problémákra. A kutatás az útkövető algoritmusok körére vonatkozik. A távlati cél az, hogy egy olyan bonyolult szoftverrendszert dolgozzunk ki, amely lehetőséget teremt az egyes algoritmusok összehasonlítására is. A projekt keretében az alábbi kutatások folynak:
 5.1. Trajektóriakövető algoritmusok és homogenizáció elmélet(kutatási jelentés)
 A kutatás célja a trajektóriakövető algoritmusok objektumorientált megvalósítása annak érdekében, hogy a kapott kód minél rugalmasabb és újra felhasználhatóbb legyen. Ennek érdekében különböző tervezési mintákat használunk. A primál-duál algoritmusoknak egy szűkebb körére összehasonlító elemzést végzünk. Az ipari szabványnak megfelelő nagyméretű feladatokat oldunk meg. Ugyanakkor, gyakorlati példákra építünk fel és oldunk meg homogenizált egyenleteket. Nagyon oszcilláló megoldásokkal rendelkező parciális differenciálegyenleteket vizsgálunk. Kutatók: Mészáros Alpár-Richárd, Pataki Előd-István és Takó István magiszteri hallgatók.
5.2. Belsőpontos algoritmusok kutatása (kutatási jelentés)
A kutatás célja a lineáris és nemlineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusainak vizsgálata. A jelenlegi kutatás a lineáris optimalizálás prediktor-korrektor algoritmusaira vonatkozik. Olyan új algoritmusokat vezetünk be, amelyekben az elmozdulásvektorok meghatározásának fontos szerepe van. Az algoritmusok megvalósítása érdekében számítógépes programokat fejlesztünk ki, amelyekkel nagyméretű, de szabványos feladatok oldhatóak meg. Ily módon lehetőséget teremtünk az egyes algoritmusok összehasonlítására. Kutatók: Felméri Ágnes, Forró Nóra, Papp Ingrid-Magdolna és Takács Petra-Renáta matematika és informatika szakos egyetemi hallgatók.
A projekt az EME Matematika és Informatika Szakosztálya és a BBTE Matematika és Informatika Intézete közreműködésével folyik.
6. Agrártudományi kutatások

6.1 Régi almafajták állapotfelmérése a Sepsiszéki-medencében.(kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Thiesz Rezső egyetemi adjunktus.
A projekt célja: felmérni Sepsiszék-medence településein még fellelhető régi almafajták előfordulási arányát, elvégezni az állomány kor szerinti besorolását, vizsgálni a fajták gyümölcsmorfológiai és beltartalmi sajátosságait, kórokozókkal szembeni viselkedését. Célunk kiválogatni a létező állományból a legjellegzetesebb fajtatulajdonságokkal rendelkező egyedeket továbbszaporítás végett, a vidék gyümölcsállományának megújítása céljából. Kutatók: Bandi Attila egyetemi gyakornok, Kovács Magdolna III. éves kertészmérnök hallgató.
6.2 A Kis-Küküllő és a Maros közötti dombvidéken található diópopulációk kórokozókkal szembeni tűrőképességének vizsgálata. (kutatási jelentés)
Projektvezető: dr. Thiesz Rezső egyetemi adjunktus.
A kutatás célja megvizsgálni az adott diópopuláció biológiai értékét a kórokozókkal szembeni viselkedés szempontjából. Feltárni a magas tűrőképességgel rendelkező egyedeket további nemesítési génforrásként való felhasználás céljából. Kutatók: Bandi Attila egyetemi gyakornok, Sztojka Bernadett III. éves kertészmérnök hallgató.
A projekt az EME Agrártudományi Szakosztálya és a Marosvásárhelyi Sapientia EMTE Kertészmérnöki Tanszék közreműködésével folyik.
 
C) Orvostudományi és Gyógyszerészeti Osztály kutatási projektje
Orvostudományi és gyógyszerészeti kutatások
Projektvezető: dr. Egyed Zs. Imre egyetemi tanár.
A projekt keretében az alábbi kutatások folynak:
1.  Daganatpatológiai kutatások  (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: dr. Egyed Zs. Imre egyetemi tanár
„Angiogenézis vizsgálata bárdaganatokban".
Immunhisztokémiai, morfometriai és sejtbiológiai módszereket alkalmazva különböző rosszindulatú bőrdaganatok normális és daganatos érképződményeinek arányát, területi megoszlását, a daganatok terjedésében betöltött szerepét vizsgáljuk.
Kutató: Varó Enikő doktorandusz.
2. Idegélettani kutatások (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: dr. Szilágy Tibor egyetemi tanár
„Idegsejtek közötti kapcsolatok változása temporális epilepsia modellekben".
A hypocampus gátló sejtjeinek szerepének vizsgálata elektrofiziológiai, immunhisztokémiai és számtógépes modellezés segítségével doktoranduszok és hallgatók bevonásával.
Kutatók: Metz Júlia, Szács Ildikó, Gál Zsolt doktoranduszok, valamint Szabadi Tímea és Rencsik Anita orvostanhallgatók.
3.  Gyógyszerformák tervezése (kutatási jelentés)
Kutatásvezető: dr. Sipos Emese egyetemi docens.
Nyújtott hatóanyag-leadású rendszerek keresése újabb hatóanyagokkal és a gyógyszeripar által még nem használt megoldásokkal.
Kutatók: Rédai Emőke doktorandusz, Fülöp Ibolya doktorandusz.
A projekt az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem együttműködésével folyik.

Vissza az oldal tetejére