Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapszabályai
I. fejezet: Az Egyesület célja és feladatai
   
II. fejezet: Az Egyesület tagjai
   
III. fejezet: Az Egyesület tisztségviselõi
   
IV. fejezet: Az Egyesület kormányzása
 
V. fejezet: A szakosztályok vezetése
   
VI. fejezet: Az ellenõrzõ bizottság
   
VII. fejezet: Az Egyesület feloszlása
   


 

I. fejezet: Az Egyesület célja és feladatai


1.§.

Az Egyesület az 1841/3. évi erdélyi országgyűlésen kezdeményezett és 1859-től fogva 1950-ig ténylegesen működött Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenységének folytatója és annak jogutódja, annak a megváltozott körülményekhez alkalmazott céljait kívánja megvalósítani. Ennek megfelelően a Romániában élő magyarság tudományos és művelődési életének szakmai szervezete és mint ilyen, egyik szervezője. Ezért többrétű feladatokat kell ellátnia mind a tudományok művelése, mind pedig ezek eredményeinek a magyar lakosság körében való terjesztése tekintetében:

 • előmozdítja, szervezi, összehangolja és szakmailag-módszertanilag irányítja a romániai magyarság nemzetiségi jellegű tudományos intézményeinek, szervezeteinek, gyűjteményeinek és ezek kutatóinak, kezelőinek szakmai munkáját, irányelveket, terveket, elgondolásokat dolgoz ki mindezek minél eredményesebb működésének előmozdítására;
 • feladatának tekinti, hogy Románia általános művelődési és tudományos fejlődése keretében a hasonló jellegű román és romániai más nemzeti kisebbségének intézményeivel (elsősorban az Astrával és a Verein für siebenbürgische Landeskunde-val) kapcsolatot tartva ápolja a közös hagyományokat és gyarapítja az európai kultúra értékeit;
 • szakmai és társadalmi elismerést nyújt az országunk területén a tudományszakjukban, az irodalomban, a művészetben és a közművelődés területén kiemelkedő teljesítményt felmutató személyeknek azáltal, hogy tiszteleti tagokká választja őket, jutalom- és ösztöndíjak kitűzésével serkenti az igényes szellemi tevékenységet és minden más eszközzel is előmozdítja a szaktudást, a művelődési élet színvonalának állandó emelését, az alkotó munka társadalmi értékelését, fokozottabb megbecsülését.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület működési ideje meghatározatlan.

2.§.

Az Egyesület neve: Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean, Siebenbürgischer Museum-Verein, rövidítése: EME), székhelye: Kolozsvár, Napoca u. 2 sz. 15., 24., 25., 72. ajtó

 

3.§.

Az EME tudományos egységei: szakosztályok, gyűjtemények és Kutatóintézet.

 • A szakosztályok a következők:
  1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály;
  2. Természettudományi Szakosztály;
  3. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály;
  4. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály;
  5. Műszaki Tudományok Szakosztálya;
  6. Matematikai és Informatikai Szakosztály ;
  7. Agrártudományi Szakosztály
 • A létrehozandó és birtokába kerülő gyűjtemények.
 • Az EME kutatóintézetet tart fenn, amelynek saját szervezeti és működési szabályzata van.

A fejlődéshez képest a felsoroltakon kívül a kutatást szolgáló más intézményes keretek, önálló szakosztályok, illetve pontosan körvonalazandó tárak is alakíthatók.

A kívánalmaknak megfelelően az EME vidéki fiókegyesületeket, illetve szakosztályokat is alakíthat

(jelenleg a következő helységekben működik fiókegyesület: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós – Hargita megye, Marosvásárhely – Maros megye, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye, Zilah és Szilágysomlyó – Szilágy megye), melyeknek az anyaegyesülethez való viszonyát alakulásukkor esetről esetre a Közgyűlés határozza meg.

4.§.

Az Egyesület érvényben levőnek tekinti és tiszteletben kívánja tartani mindazokat a múltban kötött, az ország törvényeivel egyező szerződéseket és megegyezéseket, amelyek tevékenysége anyagi és szellemi feltételeinek biztosítását célozzák.

5.§.

Céljainak megvalósítására az Egyesület széles körű társadalmi tevékenységet fejt ki, nonprofit és megfelelő vagyoni és pénzügyi alapot hoz létre.

6.§.

Céljainak megvalósítására az Egyesület

 1. szakosztályi üléseket tart;
 2. a szakosztályok munkálatait folyóiratában, illetve kiadványaiban ismerteti, valamint kiadja;
 3. tagjai kutatómunkájához szervezett kereteket biztosít és eredményeiket időhöz nem kötött kiadványokban közzéteszi;
 4. vándorgyűléseket tart és konferenciákat rendez;
 5. gyűjteményeiből különleges, időszaki kiállításokat rendez;
 6. évkönyveket ad ki;
 7. arra rendelt alapítványokból pályadíjakat tűz ki.

7.§.

Az Egyesület alaptőkéje: 3000 RON.

Az Egyesület anyagi eszközei:

 • a. a tagdíjak;
 • b. az időszakos kiállításokból és tudományos rendezvényekből befolyó jövedelmek;
 • c. a kiadványok jövedelme;
 • d. adományok, támogatások;
 • e. alapítványok;
 • f. állami segély;
 • g. az Egyesület Kft-t alapíthat, amelynek tiszta jövedelme a fejlesztés mellett kizárólag az Egyesület céljaira fordítható.

8.§.

A d. és e. alatti jövedelmek csakis az adományozó, illetve alapító célzata szerint használhatók fel.

9.§.

Az Egyesület politikával nem foglalkozik.


II. fejezet: Az Egyesület tagjai


10.§.

Az Egyesület tagsága rendes, alapító és tiszteleti tagokból tevődik össze. Az Egyesület munkáját azonban pártolóként bárki támogathatja.

Az Egyesület rendes, illetve alapító tagja lehet Románia minden nagykorú,  magyar nemzetiségű, illetőleg tudományos, művelődési tevékenységét magyar nyelven is kifejtő állampolgára. A felvételt a jelentkezés vagy ajánlás alapján a választmány határozza el.

Az Egyesület pártoló és tiszteleti tagja lehet bárhol élő és bármilyen állampolgárságú személy, a lennebb meghatározott feltételek szerint.

11.§.

Az Egyesületnek tagjai lehetnek jogi személyek is, melyek jogaikat képviselet útján gyakorolják. A képviselő személye és annak megváltoztatása bejelentendő és a választmány által jóváhagyandó.

12.§.

Rendes tagok azok, akik vállalják az Egyesület céljainak szellemi és anyagi eszközökkel való előmozdítását és fizetik a megállapított tagdíjat.

Minden rendes tagnak választania kell az Egyesület szakosztályai közül, melynek keretében kívánja kifejteni tevékenységét.

13.§.

Alapító tagok azok, akik vállalják az Egyesület céljainak szellemi és anyagi eszközökkel való előmozdítását és legalább 500 RON lejt adományoznak az Egyesületnek, illetve ezzel azonos értékű tárgyal, anyaggal gyarapítják az Egyesület gyűjteményeit. Az alapító tagok a rendes tagok összes jogait élvezik.

14.§.

Tiszteleti tagok azok a bel- és külföldi szakmai körökben elismert, kiemelkedő tudományos, irodalmi, művészeti és közművelődési teljesítményeket felmutató, a romániai magyar társadalom megbecsülését kiérdemelt hazai és külföldi személyek, akiket az elnökség javaslatára és a szakosztályok szakmai véleményezése alapján az Egyesület választmánya ebben a minőségben beválaszt és a döntést a közgyűlés megerősíti.

15.§.

Pártoló tagoknak tekintendők mindazok, akik alkalmilag, vagy rendszeresen, de minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják erkölcsi, szakmai vagy anyagi tekintetben az Egyesület céljait és munkáit.

16.§.

A rendes tag jogai a következők:

 • a) tárgyalási, indítványozási és szavazati joga van az Egyesület közgyűlésén;
 • b) választ és választható; csupán az elnöki és az alelnöki tisztségre nem választható más, mint alapító tag;
 • c) részt vehet ama szakosztály működésében, amelyet választott, és a szakosztály közgyűlésén ugyanazokat a jogokat gyakorolja, mint az Egyesület közgyűlésén.

17.§.

Az alapító tag a rendes tag jogait élvezi, azzal a különbséggel, hogy az Egyesület elnökévé és alelnökévé csak alapító tag választható.

 

18.§.

A tiszteleti és pártoló tag jogai a következők:

 • a) részt vehet ama szakosztály működésében, amelybe beválasztották, illetve amelyet választott, az Egyesület népszerűsítő előadásain, vándorgyűlésein és tanulmányi kirándulásain.

19.§.

Megszűnik tagja lenni az Egyesületnek:

 • a) aki kilépését bejelenti;
 • b) akit tagjai közül az Egyesület kizár vagy kitöröl;
 • c) haláleset bekövetkeztekor.

20.§.

A választmány az Egyesületből kizárja azt a tagot:

 • a) akit közbűncselekmény miatt bírói határozattal jogérvényesen elítéltek;
 • b) aki az Egyesületnek szándékosan kárt okoz.

21.§.

A választmány törli a tagok sorából azt a tagot, aki tagdíját ismételt felszólítás ellenére három év óta nem fizette be.

22.§.

A választmány törlést vagy kizárást kimondó határozata ellen az érdekelt ezen határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet.


III. fejezet: Az Egyesület tisztségviselői


23.§.

Az egyesület tisztségviselői:

 • a) elnök;
 • b) főtitkár;
 • c) négy alelnök;
 • e) gazdasági tanácsos;
 • f) jogtanácsos;
 • g) ellenőrző bizottság;
 • h) a szakosztályok tisztségviselői.
 • i) a Kutatóintézet igazgatója

Az említett tisztségek viselőit, a szakosztályok tisztségviselőinek kivételével, a közgyűlés választja meg négy évre, amelynek letelte után újraválaszthatók.

24.§.

Az elnök az Egyesület tudományos, művelődési és tudományszervezési tevékenységének legfőbb irányítója. E tevékenységben a főtitkár, négy alelnök illetve az elnökség és a titkárság segíti. Az Egyesület elnökévé csak magas tudományos minősítéssel, kiemelkedő tudományos munkássággal, a romániai magyarság bizalmát és megbecsülését élvező, magyar nemzetiségű személy választható. Megbízatása négy esztendőre szól és ez csak egyszer hosszabbítható meg.

 

25.§.

Az alelnökök az elnököt munkájában támogatják és akadályoztatása esetén hivatalba lépésük sorrendjében helyettesítik. Az alelnökök az Egyesület meghatározott munkaterületeit felügyelik.

 

26.§.

A főtitkár az Egyesület tudományos és közművelődési tervei valóra váltásának az irányítója és az Egyesület külső képviseletének az elnökkel, illetőleg az ezt helyettesítő alelnökkel együtt részese.

27.§.

Az elnök, a főtitkár, az alelnökök, a titkár, a jogtanácsos és az ellenőrző bizottság teendőinek részleteit az Erdélyi Múzeum Egyesület ügyrendje állapítja meg.


IV. fejezet: Az Egyesület kormányzása


28.§.

Az Egyesület kormányzását közgyűlések, választmányi ülések és az elnökség, illetve az elnök végzi.

29.§.

Közgyűlés.

Az Egyesület minden évben rendes közgyűlést tart.

Rendkívüli közgyűlést az elnök saját elhatározásából is hívhat össze, de 20 tag írásban beadott kívánságára 30 napon belül tartozik azt összehívni.

A rendes közgyűlés idejét a választmány határozza meg. Minden közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell a tárgysorozatot, két héttel előbb a tagoknak megküldendő és honlapon is közzéteendő.

30.§.

A közgyűlés határozata érvényes:

 • a) ha a közgyűlést az előbbi §.-ban megállapított módon hívták össze;
 • b) ha legalább annyi rendes tag van jelen, mint tisztségviselő és más választmányi tag együttvéve;
 • c) ha a határozatot általános többséggel, vagyis az érvényes szavazatok felénél legalább eggyel több szótöbbséggel hozták.

Ha a közgyűlés a b) alatti föltételnek nem felel meg, ugyanazon tárgysorozattal 14 nap múlva új közgyűlés tartandó, mely a megjelent tagok számára és arányára való tekintet nélkül érvényesen határoz.

31.§.

A közgyűlés az Egyesület ügyeiben legfelsőbb fokon rendelkezik. Általános szavazattöbbséggel megválasztja az Egyesület tisztségviselőit. Meghatározza az Egyesület stratégiáját és jóváhagyja az éves munkatervet. Jóváhagyja a fiókegyesületek létesítését.

32.§.

A rendes közgyűlés választ az alapító- vagy rendes tagok közül három évre 21 választmányi tagot.

Felülvizsgálja az eltelt év számadásait, határoz a fölmentés megadása felől és megállapítja a következő év költségvetését. Számon kéri a választmánynak és a tisztségviselőknek az eltelt év folyamán kifejtett munkásságát. Megválasztja az ellenőrző bizottság három tagját.

 

33.§.

Az alapszabályokat csak a közgyűlés változtathatja meg, még pedig a szavazók kétharmada (2/3) részének hozzájárulásával. Az alapszabályok megváltoztatását célzó minden indítvány előzetesen a választmányban tárgyalandó, de a közgyűlés elé vihető akkor is, ha a választmány nem hagyta jóvá.

 

34.§.

A Választmány.

Az Egyesület minden ügyeiben a szakosztályok belügyeit kivéve, a rendes közgyűlések közötti időszakban, a közgyűlés jóváhagyásának reményében, a választmány intézkedik. Az elnökségnek sürgős ügyekben tett intézkedései a legközelebbi rendes választmányi ülésen bejelentendők.

Az Egyesület minden kiadását a választmány hagyja jóvá és utalványozza.

 

35.§.

A választmányi üléseket az elnök, akadályoztatása esetén egyik alelnök, hívja össze. A választmányi ülésen az elnök és az alelnökök akadályoztatása esetén, a legrégibb választmányi tag, illetőleg közülük a korban legidősebb elnököl.

A választmány évente kétszer rendes ülést tart. Az elnök szükség szerint többször is hívhat össze választmányi ülést; azonban három választmányi tagnak három nappal előbb bejelentett akár szóbeli, akár írásbeli kívánságára, köteles választmányi ülést hívni össze.

A választmányi ülésre a választmány tagjai legalább három nappal előbb, külön-külön, írásban meghívandók. A meghívó jelezze a tárgysorozatot is.

Halasztást nem tűrő sürgős esetekben a meghívók szétküldésétől számított rövidebb idő alatt, vagy körözvénnyel eszközölt meghívás útján is tartható választmányi ülés.

36.§.

A választmány tagjai:

 • a) az elnök, a főtitkár és az alelnökök;
 • b) a szakosztályok elnökei;
 • c) a szakosztályi titkárok, a gazdasági tanácsos, a jogtanácsos, a Kutatóintézet igazgatója.
 • d) a közgyűléstől az alapító és rendes tagok közül választott 21 választmányi tag.
 • e) az ellenőrző bizottság elnöke a választmánynak tanácskozó jogú tagja.

37.§.

A választmánynak a közgyűlés által választott 21 tagja közül átmenetileg 7 tag az első év végén kisorsolandó, a másik év után kisorsolandó az első év után ki nem sorsolt tagok közül ismét 7. Ezentúl pedig minden évben kilép az a 7 választmányi tag, aki utolsó megválasztása óta már három évig volt tagja a választmánynak.

A kisorolt vagy kilépett választmányi tagok újra választhatók.

38.§.

A választmány határozata érvényes:

 • a) ha a választmányt a .§.-ban említett szabályos módon hívták össze;
 • b) ha a választmányi ülésen legalább annyi nem tisztségviselő választmányi tag van jelen, mint tisztségviselő;
 • c) ha a határozatot az érvényes szavazatok felénél legalább egy szótöbbséggel hozták. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.

39.§.

A közgyűlések és választmányi ülések közötti időszakokban az Egyesület ügyeit az elnök, illetve az elnökség intézi a titkárság segítségével, ezáltal biztosítva a folyamatos ügyintézést.

Az elnökség tagjai: az elnök, a főtitkár, a négy alelnök, a titkár, gazdasági tanácsos, a jogtanácsos, a szakosztályok vezetői, a Kutatóintézet igazgatója. Az ellenőrző bizottság elnöke az elnökségnek tanácskozó jogú tagja.


V. fejezet: A szakosztályok vezetése


40.§.

Az egyes szakosztályok szervezetét és ügyrendjét az illetékes szakosztályi közgyűlések állapítják meg.


VI. fejezet: Az ellenőrző bizottság


41.§.

A közgyűlés 3 tagú ellenőrző bizottságot választ, a tagok egyike könyvelési szakértő. Az ellenőrző bizottság elnököt választ, és megállapítja a maga ügyrendjét, amelyet a közgyűlés jóváhagy.


VII. fejezet: Az Egyesület feloszlása


42.§.

Az Egyesület fennállása nem függ tagjainak számától.

 

43.§.

Az Egyesület feloszlását csak a közgyűlés, éspedig csakis az Egyesület szavazásra jogosult összes tagja kétharmad részének szavazatával mondhatja ki, akkor is csak oly körülmények alapján, amelyek az Egyesület további működését lehetetlenné teszik.

Felszámolás esetén a romániai magyar történelmi egyházak képviselőiből álló bizottság határozata szabja meg az Egyesület anyagi javainak felhasználási módját az erdélyi magyar tudományművelés érdekében.

Fel