Pataki József kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Kovács Klára, Pakó László

Pataki József (1908–1993)

 

Történész, a kolozsvári Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd az I. Ferdinánd Egyetemen történelem és román nyelv-szakos oklevelet szerzett. Tanári pályáját Kolozsváron kezdte, majd Marosvásárhelyen tanított, utóbb Csíkszeredában volt a Róm. Kat. Főgimnázium igazgatója. Az orosz hadifogságból 1948-ban került haza. 1956-tól a kolozsvári Történeti Intézetnél és a Bolyai Tudományegyetemen dolgozott. A középkori egyetemes történet magyar előadója nyugalomba vonulásáig. 1990-től az MTA külső tagja. Úttörő értékűek Erdély gazdasági fejlődésének ütemére vonatkozó feldolgozásai, de történetírói érdeme a székelység múltjára vonatkozó forrásanyag feltárása is.

Fontosabb munkái: Anjou királyaink és a két román vajdaság (1944), Domeniul Hunedoara la Székely oklevéltár I-II., III. (Demény Lajossal és Tüdős S. Kingával 1983, 1985, 1994), Kolozsvári emlékírók 1603-1720 (1990), Kászonszéki krónika 1650-1750 (Imreh Istvánnal, 1992)

 

 

 
Tartalom

I. Pataki József publikált kéziratai
II. Pataki József publikálatlan kéziratai (egyelőre azonosítatlan a publikálás helye)
III. Idegen kéziratok a hagyatékban
IV. Levelezés
V. Közéleti és tanári tevékenységének iratai
VI. Lektori véleményezések
VII. Mások tudományos tevékenysége
VIII. Egyes intézmények iratai
IX. Periodikák
X. Anyaggyűjtés
XI. Különnyomatok
XII. Fényképek
XIII. Vegyes iratok
XIV. Rövidítésjegyzék
XV. Név- és elnevezésmutató